Hyfforddiant dyletswydd Prevent: Dysgu sut i ddiogelu unigolion sy`n agored i radicaleiddio

Mae'r gwasanaeth hyfforddi hwn ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn sectorau sy'n dod o dan ddyletswydd Prevent, megis addysg, iechyd, awdurdodau lleol, yr heddlu, carchardai, prawf a chyfiawnder ieuenctid. Gall sectorau eraill nad ydynt wedi'u cynnwys hefyd gwblhau'r hyfforddiant hwn.

Mae Prevent yn un rhan o strategaeth gwrth-derfysgaeth gyffredinol y llywodraeth, CONTEST. Nod Prevent yw:

  • mynd i'r afael ag achosion radicaleiddio
  • ymateb i'r heriau y gall ideoleg terfysgol eu cyflwyno
  • diogelu a chefnogi'r rhai sydd fwyaf mewn perygl o radicaleiddio drwy ymyrraeth gynnar
  • galluogi'r rhai sydd eisoes wedi ymwneud â therfysgaeth i dorri i ffwrdd ac adsefydlu

Yn y cyrsiau hyfforddi hyn, byddwch yn dysgu am:

  • dyletswydd Prevent
  • gwahanol fathau o eithafiaeth a therfysgaeth
  • y risg o radicaleiddio a'ch rôl gefnogol
  • gwneud atgyfeiriad Prevent sy'n wybodus ac a wneir gyda bwriad da
  • yr ymyriadau a'r cymorth sydd ar gael

Os cewch unrhyw broblemau gyda'r gwasanaeth neu ein gwefan, cyfeiriwch at ein hadran gymorth. Gellir dod o hyd i ddolen wrth droedyn pob tudalen.

Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Cymraeg (English).

Rhannu pryderon am aelod o'r teulu, ffrind neu aelod o'ch cymuned

Os nad ydych yn gweithio i sector sy'n dod o dan ddyletswydd Prevent, ond mae gennych bryder am unigolyn yr hoffech ei rannu, cysylltwch â'ch cyngor lleol neu ffoniwch linell gyngor genedlaethol Prevent yr heddlu ar 0800 011 3764.
 
Os ydych chi'n fyddar, yn drwm eich clyw neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, mae rhif nad yw'n argyfwng gan yr heddlu ar gael fel gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.